Privacy Policy Gezin op 1

Gezin op 1, contextuele hulpverlening hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens en zal er alles aan doen om jouw privacy te waarborgen.

Gezin op 1 houdt zich aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de WGBO en de beroepscode van de beroepsvereniging. In deze privacy verklaring geeft Gezin op 1 informatie over de wijze waarop wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens.

Dossier

Voor een goede behandeling en begeleiding is het nodig dat Gezin op 1 een dossier aanlegt. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te kunnen bieden. De gegevens op het inschrijfformulier (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) worden opgeslagen in jouw cliënt dossier. Gezin op 1 gebruikt deze gegevens om met jou te kunnen communiceren ten tijde van de behandeling/begeleiding. Daarnaast staan jouw NAW gegevens, geboortedatum, behandel/begeleidingsdata en omschrijving van de behandeling/begeleiding (psychosociale behandeling/begeleiding) op de factuur voor jou zelf en/of de zorgverzekeraar. Andere privacy gevoelige informatie wordt in het dossier bewaard, zoals het aantal kinderen, zwangerschappen, diagnose, eerdere en overige huidige hulpverlening, gezondheidstoestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verstrekken van hulp door Gezin op 1.

Als jouw behandelend/ begeleidend hulpverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens kunnen alleen met jouw expliciete toestemming met derden, zoals een andere zorgverlener worden gedeeld.

Rechten

Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Gezin op 1 zorgt ervoor dat je persoonsgegevens zoveel mogelijk up-to-date zijn. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je vragen om aanpassing/verbetering van de betreffende gegevens. Ben je het niet eens met de informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je verzoeken een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht te vragen om vernietiging van (delen) uit jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat Gezin op 1 in principe in gaat op jouw verzoek. Alleen als Gezin op 1 van mening is dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van kinderen, worden geschaad, kan Gezin op 1 jouw verzoek (voor een deel) afwijzen.

Bewaartermijn

Gezin op 1 bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn zal maximaal 15 jaar zijn.

Minderjarigen

Is een kind nog geen 12 jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit. Is een kind tussen 12 jaar en 16 jaar oud, dan kunnen het kind en zijn/haar gezaghebbende ouders beiden de rechten uitoefenen. Dit betekent dat een kind van 12 jaar naast de ouders, zelf ook toestemming moet geven voor het gebruik van persoonsgegevens. Ook mogen kinderen vanaf 12 jaar weigeren dat de informatie uit het cliënt dossier wordt gedeeld met de ouders. Vanaf 16 jaar oefent een jongere zijn/haar rechten zelfstandig uit en is geen toestemming van ouders meer nodig. Is een kind door een beperking/stoornis of om een andere reden niet in staat zijn/haar rechten uit te oefenen of de gevolgen te overzien, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit namens hem/haar.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem hierover dan contact op met Gezin op 1. Het fijnste is het als we er samen uit komen. Als dat niet het geval is, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Heb je nog vragen, stel ze dan gerust.