Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Schalken (Maria), hierna te noemen Schalken die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, zijnde personen en of organisaties die een dienst afnemen van Schalken;
 • Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en Schalken betreffende een overeengekomen dienstverlening als een training, bijscholing, workshop, lezing of andere dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Schalken en opdrachtgever waarop Schalken deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Schalken voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 • Onrechtmatig bezwarende algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk niet erkend en worden afgewezen.

Artikel 3. Offertes en prijzen

 • De door Schalken gemaakte offertes en prijzen zijn vrijblijvend. Schalken behoudt zich het recht offertes en prijzen te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht;
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. Sommige diensten zijn BTW-vrijgesteld. Dit wordt in de offerte aangegeven;
 • Reiskosten zijn 0,28 € cent per kilometer;
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden.
 • Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is Schalken gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen
 • Offertes zijn gebaseerd op de bij Schalken beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Schalken zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schalken het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 • Schalken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Schalken is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen Schalken en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
 • Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Schalken de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Geheimhouding

 • Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomsten van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door elke partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Artikel 7. Opzegging

 • Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen;
 • Indien door opzegging van opdrachtgever kosten voortvloeien doordat Schalken haar verplichtingen jegens deelnemers niet of niet afdoende kan nakomen, worden die kosten verhaald voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Gebreken, klachtentermijn

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Schalken;
 • Indien een klacht gegrond is, zal Schalken de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor Schalken of deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden;
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Schalken slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 9. Honorarium

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst afhankelijk van de aard van de opdrachtverlening een vast honorarium overeenkomen voor de duur van een project, dan wel een uurtarief hanteren;
 • Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW;
 • Indien Schalken met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Schalken desalniettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. Schalken mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Schalken kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of vergelijkbare markttarieven.

Artikel 10. Betaling

 • Betaling van de factuur vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zowel mondeling als schriftelijk gemaakte afspraken. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering toegestuurd conform de geldende wettelijke regelgeving en bepalingen ten aanzien van incassokosten.
 • Bij een betalingsachterstand is Schalken gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan;

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Indien Schalken aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  De aansprakelijkheid van Schalken is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schalken;
 • Schalken is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 12. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Schalken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Schalken niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Schalken worden daaronder begrepen;
 • Schalken heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Schalken haar verbintenis had moeten nakomen;
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Schalken opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Schalken niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
 • Indien Schalken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 • Partijen komen overeen geschillen naar beste eer en geweten te behandelen en zorg te dragen dat een voor alle partijen aanvaardbaar vergelijk nagestreefd wordt binnen redelijk te noemen grenzen en termijn;
 • Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig lid 1. is uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Schalken het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.